నా రచనలు పత్రికలలో…

. Latest project – translation of the material for an exhibition “Space-Time and Place” for http://www.krishnakriti.in/
జనవరి 2018 – వివేకానంద కళాశాల లో జరిగిన సంస్కృత సంగోష్ఠి పై నివేదిక-

http://eemaata.com/em/issues/201803/15214.html

సాహిత్య అకాడెమీ వారి साहित्य अकादमी మార్చ్-ఏప్రిల్ 2016 ‘సమకాలీన భారతీయసాహిత్య’समकालीन भारतीय साहित्य మాసపత్రికలో
ప్రచురింపబడిన నా అనువాదకథ- ఔర్ భీ కుఛ్ చాహియే
ఈ ఉగాది కి ప్రారంభం అయిన కొత్త పత్రిక సంచిక లో వచ్చిన వ్యాసం_
http://sanchika.com/kavi-hrudayam-lo-vaisvika-spruha/
ఈమాట వెబ్ పత్రికలో నా అనువాదకథలు —
౧) http://eemaata.com/em/issues/201507/7053.html
౨) http://eemaata.com/em/issues/201601/8172.html
౩) http://eemaata.com/em/issues/201605/8551.html
౪) http://eemaata.com/em/issues/201611/9469.html
౫) http://eemaata.com/em/issues/201702/10204.html
******************************************************

మాలిక వెబ్ పత్రికలో నా అనువాదకథలు—-

౧) http://maalika.org/magazine/2016/04/03/%e0%b0%85%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%a6%e0%b0%82-%e0%b0%a6%e0%b1%8a%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%95%e0%b0%bf%e0%b0%a8-%e0%b0%b8%e0%b0%bf%e0%b0%b0%e0%b0%bf/
౨) http://maalika.org/magazine/2016/10/07/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%bf%e0%b0%a8%e0%b1%88%e0%b0%a8%e0%b0%be-%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%95%e0%b0%aa%e0%b1%8b%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%a8%e0%b0%bf/
౩) http://maalika.org/magazine/2017/08/01/%e0%b0%86%e0%b0%95%e0%b1%81%e0%b0%a6%e0%b1%8a%e0%b0%95-%e0%b0%95%e0%b0%a5/

************************************************************************************
మాలిక వెబ్ పత్రికలో నా వ్యాసాలు ——-

౧) http://maalika.org/magazine/2014/11/06/%e0%b0%9c%e0%b1%8d%e0%b0%9e%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%aa%e0%b1%80%e0%b0%a0-%e0%b0%97%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%b9%e0%b1%80%e0%b0%a4%e0%b0%b2%e0%b1%82-%e0%b0%ae%e0%b0%a8-%e0%b0%aa%e0%b0%b0%e0%b0%bf/
౨) http://maalika.org/magazine/2014/12/06/%E0%B0%A4%E0%B1%86%E0%B0%B2%E0%B1%81%E0%B0%97%E0%B1%81-%E0%B0%AA%E0%B0%BE%E0%B0%9F%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B1%8B-%E0%B0%AE%E0%B0%82%E0%B0%9A%E0%B0%BF-%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%B9%E0%B0%BF/
౩) http://maalika.org/magazine/2015/01/06/%e0%b0%aa%e0%b1%86%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%97%e0%b1%8a%e0%b0%82%e0%b0%a1-%e0%b0%97%e0%b0%a4-%e0%b0%95%e0%b1%80%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b0%bf-%e0%b0%95%e0%b0%b5%e0%b0%bf-%e0%b0%b9%e0%b1%83/
౪) http://maalika.org/magazine/2015/03/21/%e0%b0%97%e0%b1%83%e0%b0%b9%e0%b0%b2%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%b7%e0%b1%8d%e0%b0%ae%e0%b1%80-%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%b5%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%a3%e0%b0%95%e0%b0%82%e0%b0%95%e0%b0%a3-%e0%b0%97/
౫) http://maalika.org/magazine/2015/06/08/%e0%b0%b5%e0%b1%88%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%95-%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%aa%e0%b1%83%e0%b0%b9/
౬) http://maalika.org/magazine/2016/04/03/%e0%b0%85%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%a6%e0%b0%82-%e0%b0%a6%e0%b1%8a%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%95%e0%b0%bf%e0%b0%a8-%e0%b0%b8%e0%b0%bf%e0%b0%b0%e0%b0%bf/
౭) maalika.org/magazine/2016/07/01/%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a8%e0%b1%87%e0%b0%b9%e0%b0%a7%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%ae%e0%b0%ae%e0%b1%81/
*****************************************************************
పుస్తకం.నెట్ వెబ్ పత్రికలో నా వ్యాసాలు
౧) http://pustakam.net/?tag=articles-by-lakshmi-devi#feed
ఏప్రిల్ 9, 2017 వార్త ఆదివారం పత్రికలో ప్రచురింపబడిన అనువాదవ్యాసం—

౧) https://tethulika.wordpress.com/2017/04/12/%e0%b0%ac%e0%b0%b2%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%a1-%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%a4%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%b5%e0%b1%81-%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%b9%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b1%80%e0%b0%af/

ఆటావారి సావనీర్ లో ప్రచురింపబడిన నా వ్యాసం—– సాహిత్యం-సమాజం

౧) http://mandaakini.blogspot.in/2016/10/blog-post_60.html

ఇంకా ఋషిపీఠంలో పద్యాలు, స్రవంతి(ద్విభాషా మాసపత్రిక-దక్షిణభారత హిందీ ప్రచార సభ, హైదరాబాద్), హిందీ ప్రచార్ సమాచార్ (దక్షిణభారత హిందీ ప్రచార సభ, చెన్నయ్)లో సమీక్షలు.
హిందూస్తాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ వారి కార్యాలయ అధికారిక పత్రాలు.
**********************************************************************************

గమనిక – ఆవగింజలో వెయ్యోవంతు పరిమాణం కూడా లేని ఈ వివరాలు కేవలం ఆసక్తి, అభిమానంతో అడిగిన కొందరు పెద్దలకు సౌకర్యంగా ఒక చోట గుర్తుగా ఉండడానికే గాని గొప్పకోసం కాదని ఒప్పుకోలు.
నా రచనలు పత్రికలలో…ని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు